มส.เห็นชอบ14 โครงการใหญ่ปฏิรูปกิจการพุทธ

มหาเถรสมาคม เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 14 โครงการใหญ่ ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา หวังเสริมความมั่นคงพระพุทธศาสนา เพิ่มศีลธรรมสู่ชาวพุทธ สร้างสังคมแห่งความดีส่งผลต่อประเทศชาติ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561 เพื่อให้การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาระยะปี 2560-2564 บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีโครงการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 14โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม  2.โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล5 3.โครงการวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ 4.โครงการยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม 5.โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 6.โครงการพัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 7.โครงการนวัตกรรมเชิงพุทธ 8.โครงการยกระดับขีดความสามารถศาสนบุคคล 9.โครงการศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 10.โครงการบริหารศาสนสมบัติระบบการเงิน-บัญชี  11.โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม12.โครงการพระพุทธศาสนา4.0ฐานข้อมูลศาสนบุคคล (Smart Card) 13.โครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส และ14.โครงการพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

นายประดับ กล่าวต่อไปว่า  สำหรับกรอบงบประมาณแผนปฏิบัติการที่คปพ.ได้จัดทำมานั้น มส.มอบหมายให้พศ.บรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 1,582,740,000บาท โดยแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างศาสนจักรโดยมส.กับอาณาจักร โดยรัฐบาล  เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งจรรโลงรักษาไว้ซึ่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ในการยึดมั่นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเข็มทิศสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพราะสถาบันศาสนา ถือเป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยให้เกิดความรักสามัคคี  และสร้างความมั่นคงทางศีลธรรมสู่คนรุ่นหลัง หากสังคมขาดสถาบันศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือแล้ว ก็จะส่งผลให้สังคมไทยเกิดปัญหา คนขาดศีลธรรม ขาดสันติสุข และดำรงความเป็นชาติไว้ไม่ได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews